Zaloguj sięRejestracja
 

Artykuł - pełna treść

Nowe zadanie gmin - pobór \"opłaty śmieciowej\". Wymiar, księgowość i kierowane do egzekucji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

KOSZT DLA PRENUMERATORÓW „Przeglądu Podatków Lokalnych...”: 324 zł brutto*, (bez obiadu: 309 zł brutto*)
KOSZT DLA PRENUMERATORÓW  „Prawa Finansów Publicznych” oraz „Przeglądu Podatków Lokalnych …”: 305 zł brutto*, 
(bez obiadu: 290 zł brutto* ) 
(* Cena dotyczy szkoleń  finansowanych ze środków publicznych, dla szkoleń finansowanych z innych źródeł należy zastosować stawkę VAT 23%)

PROWADZĄCY:

CECYLIA WOŁOCH –  dyrektor Wydziału Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta Krakowa specjalistka z zakresu problematyki związanej ze sferą dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnień rachunkowości podatków i opłat lokalnych, windykacji należności budżetowych, poboru i księgowości opłaty skarbowej, stosowania ulg w spłacie należności budżetowych. 

Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników urzędów gmin, którzy będą się zajmować nowym zadaniem gmin jakim będzie w 2013 r. obsługa finansowo-księgowa należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Niektóre z fragmentów szkolenia mogą być również interesujące dla skarbników gmin oraz przedstawicieli komórek organizacyjnych, w części, poświęconej sprawom organizacji pracy komórek księgowości opłat. Podczas szkolenie omówione zostaną również najnowsze wyjaśnienia i interpretacje niektórych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz postulaty zmian ustawowych zgłaszanych przez 

przedstawicieli samorządów gmin.  

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Charakterystyka nowego zadania gmin w zakresie pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie przepisów zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

− podmioty zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

− pojęcie właściciela nieruchomości dla celów opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

− czy spółdzielnia mieszkaniowa może być traktowana jak właściciel nieruchomości dla celów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

− czy spółdzielnia mieszkaniowa powinna złożyć jedną deklarację za wszystkie 

budynki/nieruchomości, czy też powinna to być odrębna deklaracja na każdy 

budynek/nieruchomość, 

− kto powinien złożyć deklarację w przypadku współwłasności nieruchomości, 

− czy w przypadku współwłasności deklaracja może być składana wg udziałów w nieruchomości, 

− w jakim terminie powinna być złożona pierwsza deklaracja, 

− jakie zasady należy stosować przy zaokrąglaniu kwoty opłaty w deklaracji, 

− w oparciu o jakie dokumenty należy weryfikować dane w deklaracji, 

− jakimi upoważnieniami powinni dysponować pracownicy urzędu dokonujący czynności sprawdzających w zakresie danych ujętych w deklaracji, 

− kiedy wydawana jest decyzja w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

− jakim upoważnieniem powinien legitymować się pracownik wydający decyzje w sprawie 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

− w oparciu o jakie przepisy prowadzić należy postępowanie mające na celu wydanie  decyzji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

− kto jest organem w zakresie decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

− czy można i kiedy korygować deklarację, 

− czy korekta deklaracji może być dokonana przez urząd, 

− czy jest obowiązek składania deklaracji co roku. 

3. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji lub niedokonania wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:   

− praktyczne aspekty stosowania Ordynacji podatkowej  w sprawach związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

− postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji, w tym możliwość wszczęcia postępowania karnego skarbowego,  

− wszczęcie i prowadzenie postępowania mającego na celu wydanie decyzji określającej wysokość  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

− kiedy wydana może być decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie danych szacunkowych, w tym w oparciu o średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze, 

− jak należy rozumieć ustawowe pojęcia „uzasadnione szacunki” i „średnia ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze”,   

− kiedy należy określić, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

− czy  wszczynając postępowanie  mające na celu wydanie decyzji określającej wysokość   opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi musi być zakładana metryka sprawy, 

− czy można stosować preferencje (np. umorzenia zaległości, odroczenie terminu płatności) w uiszczaniu opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości należności z tytułu opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

− czy księgowość  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być prowadzona w oparciu o przepisy dotyczące rachunkowości podatkowej, 

− najważniejsze zadania komórki organizacyjnej prowadzącej rachunkowość należności z tytułu opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

− w oparciu o jaki dokument i w jakim terminie należy przypisać należność, 

− czy w przypadku przyjęcia miesięcznej częstotliwości wpłat przypis powinien być  dokonywany również co miesiąc,             

− odsetki za zwłokę w przypadku nieterminowej płatności opłaty – do jakiej kwoty odsetek nie należy pobierać,  

− kto jest zobowiązany do naliczania odsetek – organ podatkowy czy podmiot wpłacający opłatę po terminie płatności,  

− czy w przypadku nieterminowej płatności opłaty i konieczności zarachowania wpłaty proporcjonalnie na należność główną i odsetki należy każdorazowo wydawać postanowienie o zarachowaniu wpłaty,  

− czy do postanowień o zarachowaniu wpłaty powinny być prowadzone metryki spraw.  

5. Działania o charakterze przedegzekucyjnym w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

− czy wystawiać upomnienia w przypadku braku wpłaty i w jakim  terminie po upływie terminu płatności,  

− kiedy wystawić tytuł wykonawczy, 

− jakie są minimalne kwoty, na które upomnienie lub/i tytuł wykonawczy powinny być wystawione, 

− właściwość organów egzekucyjnych i najważniejsze zasady współpracy z organami 

egzekucyjnymi. 

6. Jak zorganizować w urzędzie gminy obsługę zadania związanego z rachunkowością i poborem należności 

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (sugestie, propozycje): 

− omówienie wybranego zakresu przedsięwzięć o charakterze organizacyjno-logistycznym niezbędnych do stworzenia w urzędzie gminy warunków gwarantujących  pobieranie, rachunkowość i przepływ  środków pieniężnych dla zapewnienia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

− propozycje rozwiązań organizacyjnych w powyższym zakresie, 

− czy obsługa rachunkowo księgowa należności z tytułu opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być prowadzona poza urzędem gminy/miasta (np. w zakładzie budżetowym, jednostce budżetowej, spółce komunalnej), 

− z jakich zasobów danych można pozyskać informację o podmiotach zobowiązanych do ponoszenia opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

− jak należy postępować przy pozyskiwaniu danych o podmiotach  zobowiązanych do ponoszenia opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi aby nie naruszyć przepisów ustawy o ochronie 

danych osobowych oraz innych prawnie chronionych tajemnic. 

7. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia, indywidualne konsultacje.


W celu zapisu lub szczegółów zapraszamy do działu szkoleńLuty - 2020

Ni Po Wt śr Cz Pi So
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 29

Zapisz się na bezpłatny newsletter aby regularnie otrzymywać nowości.


Ostatni numer

Sonda

    Tytuł sondy

Skąd dowiedziałeś/aś się o naszym czasopiśmie?


Z internetu

Z prasy

Z telewizji

Od znajomego/znajomej